Regulamin

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU STUDIA ACTIVE 

 1. ZASADY OGÓLNE: 
 2. Studio czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 do 11.00 i 15.00 do 21.00, w soboty w godzinach 08.00 do 11.00 i 15.00 do 19.00 oraz niedzielę 15.00 do 19.00 
 3. Warunkiem korzystania ze Studia jest wykupienie biletu jednorazowego, karnetu lub użycie karty Multisport, Medicover oraz zapoznanie się z Regulaminem korzystania ze Studia i jego bezwzględne przestrzeganie. 
 4. Instruktorzy lub pracownicy obsługi mają prawo do wydawania użytkownikom Studia wytycznych czy poleceń o charakterze informacyjnym porządkowym i organizacyjnym. Właściciel, menedżer, instruktor lub pracownik ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom nie stosującym się do niniejszego zapisu. 
 5. Bez zgody właściciela lub menedżera obiektu zabrania się prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, w szczególności działalności handlowej i usługowej, rozprowadzania ulotek, oraz sprzedaży towarów. 
 6. Bez zgody właściciela lub menedżera zabrania się prowadzenia treningów personalnych. Właściciel lub menedżer lub pracownik ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom nie stosującym się do niniejszego zapisu. 
 7. Użytkownicy Studia odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem. 
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Ponadto na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, środków dopingujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 9. ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIA 
 10. Ze studia mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie z zastrzeżeniem pkt. 2. 
 11. Młodzież w wieku 15-18 lat, może korzystać ze studia wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody/oświadczenia przez rodziców/opiekunów prawnych. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 12. Użytkownicy Studia powinni dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. Użytkownicy nie posiadający zalecanych badań lekarskich wykonują ćwiczenia na własne ryzyko i własną odpowiedzialność! 
 13. Przed wykupieniem karnetu Użytkownicy Studia powinni poinformować obsługę o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych. 
 14. Użytkownicy Studia za każdym razem zobligowani są posiadać: 
 1. Obsługa Studia ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom nie posiadającym odpowiedniego stroju do ćwiczeń, a w szczególności obuwia. 
 2. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych należy poinformować instruktora przed zajęciami. 
 3. Instruktor ma prawo przerwać trening jeśli zauważy, że stan zdrowia osoby ćwiczącej nie pozwala na dalsze kontynuowanie ćwiczeń. 
 4. W pomieszczeniu Studia mogą przebywać wyłącznie osoby ćwiczące. 10. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku. 
 5. Po zakończeniu ćwiczeń należy uporządkować po sobie stanowisko i odłożyć sprzęt na miejsce jego usytuowania. 
 6. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Zauważone usterki sprzętu należy natychmiast zgłaszać instruktorowi lub pracownikom obsługi. 
 7. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 8. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku szatni oraz pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia Studia.

15.Obsługa Studia ma prawo wyprosić osoby, łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu, bez zwrotu uiszczonej opłaty. 

NA TERENIE STUDIA ZABRANIA SIĘ: 

UWAGA: 

NA SIŁOWNI OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYPROWADZANIA ZE SOBĄ DZIECI !!! III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE STUDIA: 

 1. Podstawą do korzystania z zajęć na terenie Studia jest zakup biletu jednorazowego wstępu, karnetu lub karty Multisport, Medicover. 
 2. Opłata za wstęp pobierana jest z góry według aktualnego cennika i nie podlega zwrotowi. 3. Bilet wstępu lub karnet należy zakupić przed, a nie po wyjściu ze Studia. . 4. Karnety są do nabycia w Studio w godzinach jego otwarcia. 
 3. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Studia. IV. KARNETY 
 4. Karnety nie podlegają zwrotowi. 
 5. Niewykorzystane wejścia nie przechodzą na kolejny miesiąc. 
 6. Karnet uprawnia do wstępu na zajęcia w godzinach jej otwarcia oraz w okresie jego ważności. 
 7. Niewykorzystane wejścia z winy użytkownika lub zgubienie karnetu nie stanową podstawy do zwrotu pieniędzy lub przedłużania ważności karnetu. 
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 9. Użytkownicy nie przestrzegający postanowień niniejszego regulaminu oraz obowiązujących na terenie obiektu przepisów porządkowych zostaną wyproszeni ze Studia bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat.
 10. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do menedżera na recepcji. 
 11. Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niestosowania się do niniejszego regulaminu będą rozpatrywane i rozstrzygane przez menedżera obiektu 
 12. Właściciel i pracownicy Studia nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w studio lub w szatniach. 
 13. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. 
 14. Właściciel lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu, a także powstałe wskutek winy użytkowników. 
 15. Właściciel lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń siłowni.